Code Xóa Admin Ẩn Facebook

Chèn code xóa admin ẩn tại facebook

mối nguy hại khi có admin ẩn chiếm quyền quản lý tài khoản facebook của bạn là cực kỳ nguy hiểm, không những bạn mất quyền kiểm soát tài khoản mà có thể liên quan đến số tiền trong thẻ mà bạn đã liên kết với tài khoản quảng cáo trước đó vậy nên cần đặc biệt chú ý vấn đề này để không bị đối tượng xấu lợi dụng.

Mở phần cài đặt tài khoản. Hoặc phần add thẻ. Bấm F12 => Sang phần Console. Rồi dán code dưới vàowindow.delayne = 5; var regexne = /id:(d+),name:null/g; window.hthang = document.body.innerHTML.match(regexne); window.list_uid = window.hthang.map(a=> /id:(d+),name:null/.exec(a)[1]); console.log(“Có ” + window.list_uid.length + ” admin ẩn.”); function xoa_adminan() { if(window.list_uid.length >0){ var idan = window.list_uid.splice(0,1)[0]; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener(“readystatechange”, function () { if (this.readyState === this.DONE) { if(this.responseText.indexOf(“true”)>=0){ console.log(“Xóa thành ng: ” +idan + ” ẩn khỏi TKQC.”); } setTimeout(xoa_adminan,window.delayne * 1000); } }); xhr.open(“GET”, “https://graph.facebook.com/v10.0/act_”+require(“BusinessUnifiedNavigationContext”).adAccountID+”/users?uid=”+idan+”&access_token=”+require(“AdsCMConnectConfig”).access_token+”&format=json&method=delete”); xhr.send(); } else { console.log(“Xoa_Done”); } } xoa_adminan();
các dịch vụ khách của chúng tôi:

Bài viết liên quan

Array

Gọi điện ngay