TÚT KHÁNG PAGE HỦY ĐĂNG

LINK KHÁNG PAGE HỦY ĐĂNG

Anh em đang quảng cáo facebook gặp tình trạng này rất nhiều nên tiện đây mình chia sẻ kinh nghiệm hy vọng anh em có thể ứng dụng vào những thời điểm cần thiết
Page huỷ đăng anh em kháng cái link bên dưới chỗ huỷ đăng trc trên mạng máy con tk hay dùng, 24h không về thì thay 4G hoặc 3G kháng theo link này

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

Nội dung đây:

Dear facebook

I’m the owner of this page (link page). Recently I found that my page was unpublished, I don’t know the reason why.

I’ve been advertising my page by using my credit card and build high quality content (you can check the history).

I think I’m not going against facebook’s policy, please help review my case.I’ll look forward to having your reply.

Best Regards, (Tên của chủ page)


Gọi điện ngay